fishdog.net

Family-friendly apps for iPad, iPhone, Mac and Android

ABSTRACTS (iOS)
BAKER’S GAME (iOS)
CAT PUZZLES (iOS)
CHECKERS (iOS)
CUTTHROAT PINOCHLE (iOS)
FREECELL (iOS)
HEARTS (iOS)
HOŞKIN (iOS)
KINGS IN THE CORNERS (iOS)
KLONDIKE (iOS)
LANDSCAPES (iOS)
MINESWEEPER (iOS)
PINOCHLE (iOS)
PONY PUZZLES (iOS)
PYRAMID (iOS)
ROOK (iOS)
SEAHAVEN TOWERS (iOS)
SPADES (iOS)
SPEED (iOS)

Ứng dụng này không gửi bất kỳ thông tin nào của người dùng hoặc thiết bị cho nhà phát triển.

ABSTRACTS GOLD (iOS)
CHECKERS GOLD (iOS)
CUTTHROAT PINOCHLE (macOS)
CUTTHROAT PINOCHLE GOLD (iOS)
FREECELL GOLD (iOS)
HEARTS (macOS)
HEARTS GOLD (iOS)
KINGS IN THE CORNERS (macOS)
KINGS IN THE CORNERS GOLD (iOS)
KLONDIKE GOLD (iOS)
LANDSCAPES GOLD (iOS)
PINOCHLE (macOS)
PINOCHLE GOLD (iOS)
PINOCHLE PLUS (iOS)
PYRAMID GOLD (iOS)
SEAHAVEN TOWERS GOLD (iOS)
SPADES (macOS)
SPADES GOLD (iOS)

Ứng dụng này không gửi bất kỳ thông tin nào của người dùng hoặc thiết bị cho nhà phát triển. Ứng dụng không chứa quảng cáo. Ứng dụng không có đăng ký hoặc mua hàng trong ứng dụng.

CUTTHROAT PINOCHLE LITE (macOS)
HEARTS LITE (macOS)
PINOCHLE LITE (macOS)
SPADES LITE (macOS)

Ứng dụng này không gửi bất kỳ thông tin nào của người dùng hoặc thiết bị cho nhà phát triển. Ứng dụng có chứa liên kết tới App Store để mua phiên bản đầy đủ tính năng của ứng dụng.